Договір публічної оферти
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1.1. Цей Публічний договір (далі – Оферта, договір) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті https://2waf.com, щодо надання послуг комплексного захисту веб ресурсів юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник).
 1.2. Прийняття (Акцепт) даної Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені нижче у цій Оферті.
 1.3. Даний публічний договір на надання послуг комплексного захисту веб ресурсів (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця та надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.
 1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання послуг з комплексного захисту веб-ресурсів Замовника.
 
 2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ
 2.1 З метою даної Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні: Оферта – справжній публічний договір на надання послуг з комплексного захисту веб-ресурсів. Сайт – інтернет-сайт https://2waf.com/ використовуваний Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець використовуватиме відповідно до Договору. Послуги з комплексного захисту веб ресурсів – будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначено на Сайті. Акцепт Оферти - повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій по 100% попередньої оплати послуги комплексного захисту веб-ресурсу Замовника. Виконавець – ФОП Смирнова К.В. Замовник — особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах. Договір на надання послуг з комплексного захисту веб-ресурсів (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг з комплексного захисту веб-ресурсів, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.
 
 3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
 3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику послуг з організації комплексного захисту веб ресурсів Замовника силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю.
 3.2. Вартість кожного виду послуги з організації комплексного захисту веб-ресурсів Замовника встановлюється на Сайті Виконавця. Цей договір надання послуг вважається укладеним з надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 3.3. Термін надання послуг – один календарний місяць з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 3.4. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів, запропонованих Замовнику при натисканні кнопки «Сплатити».
 3.5. Заявка на надання послуг комплексного захисту веб-ресурсу підтверджується заповненням Замовником відповідної форми на Сайті Виконавця та внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Підтвердження надається Замовнику шляхом його направлення на адресу електронної пошти Замовника, вказану під час заповнення заявки.
 3.5. Ця Оферта має чинність акта про надання послуг. Приймання провадиться без підписання відповідного акта.
 
 4. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ
 4.1. Надання Замовнику послуг з організації комплексного захисту веб-ресурсу можливе за умови створення ним на Сайті відповідного облікового запису. Обліковий запис має містити прізвище, ім'я Замовника, адресу його електронної пошти.
 4.2. Замовник відповідає за конфіденційність пароля. При встановленні Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису він зобов'язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця за адресою: support@2waf.com.

 5 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ДАНИХ
 5.1. Виконавець та Замовник беруть на себе зобов'язання суворо конфіденційно зберігати будь-яку інформацію, якою обмінюються сторони між собою, а також інформацію, отриману під час їхньої співпраці. Конфіденційна інформація має на увазі будь-яку внутрішню або іншу конфіденційну інформацію, яку одна сторона (далі за текстом «приймаюча Сторона») отримує від іншої сторони (далі за текстом «розкриваюча Сторона») у ході переговорів або протягом усього терміну дії цього Договору, стосовно якого розкриваюча Сторона має намір зберігати її як конфіденційну, у тому числі (але не обмежуючись) наступною інформацією: відкриття, ідеї, концепції, ноу-хау, технології, конструкції, зразки, програмне забезпечення, дані, малюнки, креслення, комп'ютерні програми та документація, приватні ключі шифрування, пропозиції, заявки на патенти, ділова інформація, стратегічні плани та плани розвитку, списки співробітників, бізнес-довідники, маркетингові плани, робочі процеси вебсервісів, компоненти програмного забезпечення, технічну чи фінансову інформацію, передану засобами зв'язку або в усній, письмовій, графічній, оптичній, електромагнитній або іншій формі, а також будь-яку іншу інформацію, яка може бути розкрита Стороною, що розкриває, або інформацію, яка не є загальнодоступною і до якої розкриваюча Сторона може надати доступ для приймаючої Сторони або іншим особам згідно з цим Договором.
 5.2. Вказане у п.5.1. цього Договору положення не застосовується: а) до відомостей, які можуть бути запитані компетентними органами в установленому законодавством України порядку; б) до відомостей, що підлягають розголошенню за судовим рішенням, що набрало законної сили.
 5.3. Поширення інформації необмеженому колу осіб лише про факт укладання цього Договору не потребує згоди Сторін.
 5.4. Виконавець гарантує, що інформація, яка передається йому Замовником, у тому числі персональні дані представника Замовника, буде використовуватися виключно з метою виконання Договору.

 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
 6.1. При належному виконанні Замовником своїх обов'язків з оплати послуг Виконавець гарантує надати доступ клієнта до панелі управління та статистики Сайту https://2waf.com/; надати засоби для встановлення продукту на сайт Замовника, сприяти в установці згідно з тарифним планом та умовами в ньому про технічну підтримку; надати можливість Замовнику отримувати push-повідомлення про атаки або інші інциденти на телефони під керуванням ОС Android актуальних версій; надати мобільний додаток для Android смартфонів для швидкого доступу до функціоналу панелі керування; сприяти під час розслідування інциденту в рамках тарифного плану замовника; надавати доступ до серверів для обробки запитів та виявлення атак не менше ніж 25 днів на місяць.
 6.2. Виконавець зберігає право протягом терміну дії договору проводити планове технічне обслуговування для покращення, удосконалення або підтримки належного рівня надання Послуги.
  6.2.1. Виконавець не зобов'язаний здійснювати повернення коштів, раніше сплачених Замовником, які є оплатою за Послугу, протягом часу проведення планового технічного обслуговування.
  6.2.2. Виконавець не зобов'язаний провадити повернення коштів, якщо надання послуг було припинено з вини Замовника.
 6.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником у разі:
  6.3.1. невиконання Замовником своїх зобов'язань перед Виконавцем;
  6.3.2. відсутність підключення до Інтернету у Замовника, пов'язаного з локальними проблемами з мережею Інтернет або зовнішніми ресурсами мережі провайдера Замовника;
  6.3.3. за перерви у наданні Послуг у разі збоїв програмного забезпечення або обладнання, що не належать Виконавцю та не перебувають під його керуванням.
 6.4. На свій розсуд, і у зв'язку з будь-якими факторами ризику, але не обмежуючись цим, а також залежно від сайту або контенту та вимог щодо захисту, Виконавець має право запропонувати Замовнику більш відповідний Тарифний план, ніж той, що був раніше обраний Замовником.
 6.5. Виконавець зобов'язується дотримуватись встановлених стандартів ділової етики, у тому числі Кодексу ділової етики Замовника та у жодній формі не порушувати права, закони та інтереси Замовника або третіх осіб. Виконавець висловлює згоду не брати участь у діях, які можна здійснити за допомогою послуг, що надаються, та які порушують законодавство України.
 6.6. Виконавець має право залучати до виконання Договору третіх осіб. Відповідальність за будь-які дії та/або бездіяльність залучених Виконавцем третіх осіб несе Виконавець у повному обсязі.
 6.7. Виконавець має право призупинити або негайно припинити надання послуг після надсилання відповідного повідомлення Замовнику, якщо Виконавець, виходячи з умов надання послуги в рамках цього Договору, визнає, що було скоєно або на даний момент вчиняється зловживання послугами, зазначене в пункті 7.4. Договору.
 6.8. Виконавець має право до закінчення терміну дії цього Договору змінювати вартість послуг (Тарифу) в односторонньому порядку, про що Замовник інформується шляхом публікації нових розцінок на веб-сайті Виконавця (https://2waf.com), а також шляхом надсилання Виконавцем на адресу Замовника повідомлення електронною поштою та через тикет-систему, не менш ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до початку дій цих змін, з додатком додаткової угоди до цього договору.
 6.9 Виконавець надає інструмент та технічну підтримку та не несе відповідальності за застосування та наслідки застосування інструменту Замовником.
 6.10. Виконавець не гарантує абсолютного захисту від усіх можливих загроз інформаційній безпеці веб-ресурсу Замовника.

 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
 7.1. У разі виникнення проблеми або поломки Замовник зобов'язується негайно, але не пізніше ніж через 24 години з моменту настання події, сповістити про цю подію Виконавця.
 7.2. Користуючись Послугами, Замовник зобов'язується дотримуватись встановлених стандартів ділової етики та в жодній формі не порушувати права, закони та інтереси Виконавця або третіх осіб.
 7.3. Замовник приймає та погоджується з тим фактом, що доступ Замовника до супутніх послуг припиняється у разі закінчення терміну дії або припинення надання конкретної Послуги.
 7.4. Замовник висловлює згоду як від свого імені, так і від імені своїх представників використовувати послуги виключно з законною метою. Нижченаведені пункти описують і прирівнюються до неприпустимого використання (“зловживання”) послуг, крім викладеного вище; у будь-якому з цих випадків вважатиметься, що Замовник порушив цей Договір:
  7.4.1. ініціювання, сприяння, підбурювання або використання доменного імені або URL, розміщеного у Виконавця для Замовника або кінцевого користувача Замовника, для направлення або перенаправлення трафіку на будь-який матеріал чи сторінку, що порушують законодавство України;
  7.4.2. підбурювання Замовником або представником Замовника з метою використання домену для вищезгаданих цілей, сприяння або підбурювання з метою використання послуг (включаючи перенаправлення на веб-сайти) з метою створення, передачі, розповсюдження або зберігання матеріалів, які порушують права на торгові марки, патенти, авторські права, комерційні таємниці, чи права на інші об'єкти інтелектуальної власності; порушення прав на конфіденційність особистих даних, публічних та інших особистих прав третіх осіб; використання інструментів, розроблених для порушення безпеки (включаючи програмне забезпечення для відновлення паролів, інструменти зламування або інші інструменти для сканування мережі); порушення міжнародних прав експортного контролю, захисту інформації чи антитерористичних законів; порушення таємниці листування, будь то вульгарним змістом, погрозами, шантажем, проявом дискримінації, насильства чи підбурювання, зі злим наміром, проти певної групи людей; використання інструментів із метою образи; використання контенту, що свідомо містить віруси, або контенту, що провокує будь-які злочини або цивільні заворушення;
  7.4.3. будь-яка спроба Замовника або представника Замовника зламати, маніпулювати, схилити, сприяти або полегшити маніпуляцію, або зламування модулів безпеки мережі Виконавця, або будь-якої іншої її системи (у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до інформації або використання інформації, системи або мережі; сканування або випробування) системи або мережі на наявність вразливостей, порушення заходів безпеки, несанкціонованого моніторингу інформації або трафіку, перешкоджання нормальному використанню послуги будь-якому клієнту, хосту або мережі;
  7.4.4. використання домену, розміщеного у Виконавця, або послуги наданої Виконавцем, для розповсюдження великої кількості матеріалів абсолютно однакового змісту або їх надсилання у тематичні конференції у вигляді розсилки спам-повідомлень;
  7.4.5. розсилання великої кількості електронних листів особам, які не висловлювали бажання їх отримувати, незалежно від того, чи спровокувала дана розсилка скарги від одержувачів (Виконавець дотримується політики, яка не допускає розсилання спам-повідомлень абоненту та/або користувачеві без їх попередньої згоди і не дозволяє визначити відправника цього повідомлення, у тому числі з огляду на вказівку в ньому неіснуючої або фальсифікованої адреси відправника), образливих повідомлень та повідомлень, що містять рекламу особам, які не висловлювали бажання їх отримувати). Далеко не вся згадана вище інформація, передана електронною поштою, обов'язково повинна мати фальсифіковані заголовки або містити недостовірну контактну інформацію.
  7.4.6. порушення будь-якого пункту цього Договору.
 7.5. Замовник визнає, що Виконавець не здійснює жодного контролю за контентом або інформацією, що прямо чи опосередковано проходить через мережу Виконавця. Виконавець не несе жодної відповідальності за наявність такого контенту чи інформації. Використовуючи послугу, Замовник зобов'язується не встановлювати на свій сервер програмне забезпечення, яке може ускладнити або перешкоджати нормальному функціонуванню обладнання, яке використовується для надання послуги.
 7.6. Замовник висловлює згоду надати повну та точну інформацію, запитану Виконавцем, необхідну йому для надання Послуг Замовнику.

 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України, з урахуванням положень Договору.
 8.2. Замовник гарантує Виконавцю (запевняє його), що всі дані, зображення, відомості та інша інформація на ресурсах Замовника, Виконавця, в тому числі в мережі Інтернет, не порушують законодавство України, в тому числі, але не обмежуючись законодавством про рекламу, законодавством про авторські та виняткові права, законодавством про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров'ю та розвитку, не завдають шкоди діловій репутації Виконавця та третіх осіб та не містять інформації, забороненої в Україні до розповсюдження.
 8.3. Виконавець не несе відповідальності за порушення Замовником законодавства України.
 8.4. Виконавець несе відповідальність лише за реальні збитки та за умови доведеності провини Виконавця. Втрачена вигода Замовника відшкодуванню Виконавцем не підлягає. Граничний розмір відповідальності Виконавця за реальні збитки, заподіяні Замовнику, обмежений грошовою сумою, що дорівнює вартості відповідної послуги, наданої Замовнику в місяці виникнення реальних збитків.
 8.5. У разі, коли Виконавець зазнав збитків, завданих недостовірністю завірень (гарантій) Замовника, а також у разі притягнення Виконавця до відповідальності, у тому числі адміністративної, за неправомірні дії, вчинені Замовником, Замовник зобов'язаний виплатити Виконавцю суми штрафів, стягнутих із Виконавця, суми компенсацій та інших виплат, здійснених Виконавцем у зв'язку із притягненням його до зазначеної відповідальності, а також заподіяні Виконавцю збитки протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання відповідної вимоги від Виконавця.
 
 9. ФОРС-МАЖОР
 9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, спричинене обставинами непереборної сили, що виникли після його укладання, а саме обставинами, які не можуть бути заздалегідь передбачені або запобігані Сторонам і унеможливлюють виконання зобов'язань Сторін за Договором.
 9.2. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим Договором, термін виконання Сторонами таких зобов'язань переноситься пропорційно до часу дії таких обставин, а також часу, необхідного для усунення їх наслідків, але не більше 60 (шістдесяти) календарних днів. У разі якщо обставини непереборної сили продовжують діяти більш зазначеного терміну, або коли при їх настанні обом Сторонам стає очевидним, що вони діятимуть більше за цей термін, Сторони зобов'язуються обговорити можливості альтернативних способів виконання цього Договору або його припинення без відшкодування збитків. При цьому Виконавець зобов'язується повернути Замовнику невикористані за Договором кошти у порядку, встановленому цим Договором.

 10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 10.1. Договір, його укладання та виконання регулюються чинним законодавством України. Усі питання, які не врегульовані Договором або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до права України.
 10.2. Усі суперечки, що виникають із цього Договору, у тому числі у зв'язку з його виконанням, порушенням, припиненням, недійсністю, передаються на розгляд до арбітражного суду за місцем знаходження відповідача.
 10.3. Претензійний порядок вирішення спорів є обов'язковим. Строк відповіді на претензію встановлений у 10 (десять) робочих днів з моменту отримання претензії.
 10.4. У випадку, якщо одне або більше положень Договору є з будь-якої причини недійсними, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Договору, що залишаються в силі.
 10.5. З дати набуття чинності Договору все попереднє листування, документи та переговори між Сторонами з питань, що є предметом Договору, втрачають чинність.